Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar March  2015
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
Vir Nirvan Smavat:  2541 | Vikram Smavat:  2071-72  | Sak Smavat: 1936-37
    March 2015 [Phalguna - Chaitra] 

  
                Tirthankara
March
9          Parsvanath -Gyan
10        Chandraprabha - Garbha
13        Sitlanath - Garbha
14        Adinath - Birth/Tap 
20        Anantnath   - Gyan/Moksha
20        Aranath - Moksha
21        Malliknath - Garbha
23        Kunthunath -Gyan
24        Ajitnatha - Moksha
25        Sambhvanath - Moksha
30        Sumatinatha  - Birth/Gyan/ Moksha

            Tirthankara
             Months main Vrata 
March     
                            
1,  8, 15, 22, 29      Ravi Varta
5  Astanika Vrata ends
Sodus Karan Vrata begins
2
1 Labdhi Vidhan Vrata begins
2
3 Labdhi Vidhan Vrata ends
24 Dashlakshan Vrata begins
24 Puspanjali Vrata begins
25 Rohini Vrata
 

         Santisagarji
        Acharya Shantisagarji
    Months main Events                                
 
   5   Holi 
   6   Dhulandi   
   28 Ram Navmi

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.