Jain Tirthankara  

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar April  2015
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
Vir Nirvan Smavat:  2541 | Vikram Smavat:  2072  | Sak Smavat: 1937
    April 2015 [ Chaitra-Vaisakha ]

  
                Tirthankara
April
2   Mahavira -     Birth
4   Padma prabhu - Gyan
6   Parasvwnath -Garbha
13 Muni Suvrata - Gyan
14 Muni Suvrata - Birth/Tapa
16 Dharmanath -  Garbha
17 Naminatha - Moksha
19 Kunthunath -Birth/Moksa/Tapa
24 Abhinandannath- Garbha/Moksha
27 Sumatinath - Tapa
28  Mahavira -     Gyan

            Tirthankara
             Months main Vrata 
April     
                            
2   Ratnatrya Vrata begins
2   Mahavir Jayanti
3   Dashlakshan Vrata ends
4   Ratnatrya Vrata ends
5   Sodas Karan Vrata ends 
21 Akshya Tritiya 
22  Rohini Vrata 

         Santisagarji
        Acharya Shantisagarji
    Months main Events                                
 
   2   
Mahavir Jayanti
  
21 Akshya Tritiya 

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.