Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar April  2012              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     
 

    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   April  2012 [Chaitra-Vaisakha] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday Chaitra   Shukla 9
      1
 
Pusya  
 
Chaitra   Krishna  2
     
 8 
  Swati   
Chaitra   Krishna  9
    
 15
 Srawan   ; 
Vaisakha Shukla 1
   
22
  Bharani
Vaisakha Shukla 8
   
29
  Pusya 
  Monday Chaitra   Shukla  10    
   
2
Aaslesha        
Chaitra   Krishna  3
     
  9
Visakha        
Chaitra   Krishna  10
     16
 
  Ganishta
Vaisakha Shukla 2
   
23
 
Kratika 
Vaisakha Shukla 9
     30 
        Aaslesha
  Tuesday Chaitra   Shukla  11
    
3
Magha             
Chaitra   Krishna  4
     
10 
 
Anuradha               
Chaitra   Krishna  11
     
17
 
Satabhisa
Vaisakha Shukla 3 
    
24 
 
 Rohini  
      
Wednesday Chaitra   Shukla  12

    4         
    
 Purva Falguni  
          
Chaitra   Krishna  5

    
11
   Jestha 
Chaitra   Krishna  12

     
18  
 
Purva Bhadrapada
Vaisakha Shukla 4
    
  
25
  
 Rohini  
     
 
Thursday
Chaitra   Shukla 14

     5
 Uttara Falguni           
Chaitra   Krishna  6

  
  12 
 
Mula 
Chaitra   Krishna  13

     
19   
    Uttara  Bhadrapada
Vaisakha Shukla 5

   
26     
 
 
 Mragsira
 Friday Chaitra   Shukla 15

    
 Hasta   
 Chaitra   Krishna  7

     13 
  

    Purvasadha
Chaitra   Krishna  14

     
20   
    
   
 Revati  
Vaisakha Shukla 6

 
     27   
   

    Aadra         
   
 Saturday Chaitra   Krishna  1

     

 Chitra     
Chaitra   Krishna  8

    
14  
    Uttrasadha   
 Chaitra   Krishna  30

     21    
  
Asvini
Vaisakha Shukla 7

     
28 
  Punarvasu
     
 
  Months main Vrata                                  
 4 Ratnatrya Vrata begins
 4 Mahavir Jayanti
 5 Dashlakshan Vrata ends
 6 Ratnatrya Vrata ends
 7 Sodas Karan Vrata ends 
24 Akshya Tritiya 
25  Rohini Vrata    Tirthankara
2  Sumatinatha  - Birth/Gyan/ Moksha
4  Mahavira -     Birth
5  Padma prabhu - Gyan
8  Parasvwnath -Garbha
14 Muni Suvrata - Gyan
15 Muni Suvrata - Birth/Tapa
18 Dharmanath -  Garbha
20 Naminatha - Moksha
22 Kunthunath -Birth/Moksa/Tapa
27 Abhinandannath- Garbha/Moksha
30 Sumatinath - Tapa

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.