Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar May  2012              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     
 

    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   May  2012 [Vaiskha -Jyaishtha] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday  Lord mahavir   Vaiskha Shukla 15

       6
Swati
Jyaishtha Krishna 8

    
13
 
 Ganistha        
Jyaishtha Krishna 30

   
20
 
Bharani     
Jyaishtha Shukla 6

   
27
 
Aaslesha
  Monday     Jyaishtha Krishna 1 
     
7
 
Anuradha 
     
Jyaishtha Krishna 9

     14
 
Satabhisa    
Jyaishtha Shukla 1
    21
  Krittika            
Jyaishtha Shukla 7
     28
 
 
  Magha
  Tuesday Vaiskha Shukla 10
    
1
 
Magha             
Jyaishtha Krishna  3
       
8
 Jestha             
Jyaishtha Krishna 10 
    
15
 
Purva Bhadrapad     
Jyaishtha Shukla 1
     
22
      Rohini
Jyaishtha Shukla 8
      
29
 
Purva Falguni    
Wednesday Vaiskha Shukla 11
      
2
 
Purva Falguni            
Jyaishtha Krishna  4
      
9
  Mula     
Jyaishtha Krishna 11
    
16
  Uttra Bhadrapad                   
Jyaishtha Shukla 2
    
23
   
Mrgashira        
Jyaishtha Shukla 9
 
     30
  Uttara Falguni  
 Thursday Vaiskha Shukla 12
     
3
Uttara Falguni
Jyaishtha Krishna  5
   
10
   Purvasadha    
Jyaishtha Krishna 12
      17
 
Revati     
Jyaishtha Shukla 3
     
24
   Aadra         
   Jyaishtha Shukla 10
         31
  
Hasta
 Friday Vaiskha Shukla 13
     
4
 
Hasta           
Jyaishtha Krishna  6
    
11
 Uttarasadha     
Jyaishtha Krishna 13
     
18
 
Asvini  
Jyaishtha Shukla 4 
    
  25
    Punarvasu  
.    
  Bahubali Foot
 Saturday Vaiskha Shukla 14
    
5
  
 
Chitra        
Jyaishtha Krishna 7
     
12
  Sravana     
Jyaishtha Krishna 14
    
19
  Asvini         
Jyaishtha Shukla 5
   
26
 
 Pusya       
  
 
 
  Months main Vrata                                  
 6 Jesth Jinvar Vrata
22 Rohini
26 Sruat Panchami 

  Tirthankara
1  Mahavira - Gyan
11 Shreyansnath - Grabha
15 Vimalanath - Garbha
17 Anata Natha - Birth/Tapa
19 Santinath - Birth/tapa/ Moksha
20 Ajitanath - Garbha
25 Dharmanath - Moksha

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.