Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar June  2012              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     
 

    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   June  2012 [Jyaishtha -Ashada] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday       Jyaishtha Shukla 14
     
  3
 
Visakha              
Ashada Krishna 6
    10
 
   Ganistha      
Ashada Krishna 13
    17
  Krittika   
Ashada Shukla 5
    24
 
 
Magha
  Monday   Jyaishtha Shukla 15
     4   
 
Anuradha
Ashada Krishna 7
  
11
   Satabhisa 
Ashada Krishna 14
    18
 
Rohini
Ashada Shukla 6
    25
   Purva Falguni  
  Tuesday   Ashada Krishna 1

       5
 
Jestha  
AshadaKrishna 8
     
12
 
 Purvabadhra pada
Ashada Krishna 30
     19
 
 Mrgashira 
Ashada Shukla 7
      
26
 Uttara Falguni
Wednesday      
  
Ashada Krishna 2
      
6
 
Mula
Ashada Krishna 9
       13
  Uttarabadhra pada 
Ashada Shukla 1
    
20
  Aadra  
Ashada Shukla 8

   
27
   Hastha
 Thursday     Bahubali
Bhagwan Bahubali
Ashada Krishna 3

      7
Purvaasadha   
Ashada Krishna 10
   
14
 
Rewati
Ashada Shukla 2
      21
 
Punarvasu
Ashada Shukla 9
    
28
   Chitra
 Friday Jyaishtha Shukla 12
   
  1
 
Chitra        
Ashada Krishna 4
     8
 Uttarasadha
Ashada Krishna 11
     
15
 
 Asvini        
Ashada Shukla 3
     
22
 
 Pusya
Ashada Shukla 10 
    
29
Swati
 Saturday Jyaishtha Shukla 13
   
  2
 
Swati 
Ashada Krishna 5
     
9
  Sravana
Ashada Krishna 12
      
16
 
Bharni             
Ashada Shukla 4
      23
 
Aaslesha
Ashada Shukla 11
      30
 Visakha     
 
  Months main Vrata                                  
 1    Kokila Panchami
 18  Rohini Vrata
 24  Rishi Panchami
 26  Astanika Vrata begins


  Tirthankara
  1  Suparshvanath - Birth/Tap
  6  Adinath - Grabha
10  Vasupujya - Grabha
12  Vimalanath - Moksha
14  Nami Natha -  Birth/Tapa  
25  Mahavira - Garbha
26  Nemi Natha- Moksha

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.