Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar February  2013              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     

     Vir NirvanSmavat:  2539 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
   February 2013 [Magha - Phalguna]        [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday      Lord Mahavir Magha Krishna 8

  3
  Swati
Magha Krishna 30

     10
   Ganistha
Magha Shukla 7

    17
  Bharni
Magha Shukla 14

   24

  Aaslesha
  Monday   
 
Bhagwan Bahubali 
Magha Krishna 9

     4   
 

  Visakha
Magha Shukla 1

      11

   Satabhisa 
Magha Shukla 8

    18
 

 Krittika 
Magha Shukla 15

    25

 Magha
  Tuesday     Kirti Satbh  Magha Krishna 10

       5

   Anuradha
Magha Shukla 2

     12

 
 Purvabadhra pada
Magha Shukla 9

     19
 
  Rohini
  Phalguna Krishna 1
      26

  Purva Falguni
Wednesday    Vidyasagarji
Magha Krishna 11
       6
 
  Jestha
Magha Shukla 3

      13
 Uttarabadhra pada 
Magha Shukla 10

    20
 
Mrgashira 
Phalguna Krishna 2

    27
  Uttara Falguni
 Thursday  Bahubali foot
 
agha Krishna 12

      7
 Mula
Magha Shukla 4

    14
  Rewati
Magha Shukla 11

      21
  Aadra
Phalguna Krishna 3

    28
   Hastha  
 Friday Magha Krishna 6
      1
 
Hastha 
Magha Krishna 13
     8
 Purvaasadha
Magha Shukla 5
      15
 Asvini
Magha Shukla 12
      22
 
Punarvasu
    Bahubali Lake
 Saturday Magha Krishna 7
     2
 
Chitra  
Magha Krishna 14
     9
  Sravana
Magha Shukla 6
       16
Asvini 
Magha Shukla 13
      23
 Pusya 
..  ..
 
  Months main Vrata                                  
13 Labdhi vidhan begins
14 Labdhi vidhan ends
15 Daslakshan Vrata Begins
15
Pushpanjali Vrata Begins
19 Pushpanjali Vrata End
19 Rohini Vrata
23 Ratantrya Vrata Begins
24 Dashlakshan Vrata End
25 Ratantrya Vrata End
26 Sodas Karan Vrata ends

 
  Tirthankara
1    Padmaprabh - Garbha
7    Shital Nath  - Birth/Tap
9    Adinatha -  Moksha
10  Sreyamsa Natha - Gyan
12  Vashupujya      -Gyan
14  Vimalanatha - Birth/Tap
16  Vimalanatha - Gyan
19  Ajitnatha - Tap
20  Ajitnatha - Birth
22  Abhinandan Natha - Birth/Tap
23  Dharmanatha - Birth/Tap

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.