Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>> Digambar Jain festivals Calendar March  2013              
दिगंम्बर जैन पंचाँग 
      
                                     

     Vir NirvanSmavat:  2539 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
   March 2013 [Phalguna - Chaitra]        [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday  Chaitra Krishna 4

     31
 
Visakha
Phalguna Krishna 6

  3

  Visakha < /font>
Phalguna Krishna 4

     10

   Ganistha
Phalguna Shukla 6

    17

   Krittika 
Phalguna Shukla 12

   24

  Aaslesha
  Monday     Phalguna Krishna 7

     4   
 

   Anuradha
Phalguna Krishna 30
      11

   Satabhisa 
Phalguna Shukla 7

    18
 

  Rohini
Phalguna Shukla 13

    25

 Magha
  Tuesday       Phalguna Krishna 8

       5

   Jestha
Phalguna Shukla 1

     12

 
 Purvabadhra pada
Phalguna Shukla 7

     19
 
   Mrgashira 
  Phalguna Shukla  14

      26

  Purva Falguni
Wednesday   Phalguna Krishna 9
       6
 
   Mula
Phalguna Shukla 2

      13
 Uttarabadhra pada 
Phalguna Shukla 8

    20
 
Aadra
Phalguna Shukla 15

    27
  Uttara Falguni
 Thursday  
   
Phalguna Krishna 10

      7
  Purvaasadha
Phalguna Shukla 3

    14
  Rewati
Phalguna Shukla 9

      21
    Punarvasu
Chaitra Krishna 1

    28
   Hastha  
 Friday Phalguna Krishna 4
 
      1

 
Chitra  
Phalguna Krishna 11

     8

 Uttarasadha 
Phalguna Shukla 4

      15

   Asvini
Phalguna Shukla 10

      22

 
Pusya 
 Chaitra Krishna 2

    29
 
Chitra
 Saturday Phalguna Krishna 5

     2
 
Swati 
Phalguna Krishna 13

     9
  Sravana
Phalguna Shukla 5
/font>
       16
Bharni
Phalguna Shukla 11

      23
  Pusya 
 Chaitra Krishna 3  .

    30
 
Swati 
 
  Months main Vrata                                  
 6  Shweet Panchmi Varta
18  Rohini Vrata
20  Astanika Vrata begins
26  Sodus Karan Vrata begins
27  Astanika Vrata ends

 
  Tirthankara
11    Padmprbha Moksha
3    Suparsva Natha -Gyan
4    Suparsva Natha -Moksha  
4    Chandra prabhu - Gyan 
6    Pushvadant - Grabha
7    Adinath - Gyan
7    Shreynath - Birth/Tap
8    Suvratnath - Moksha
10  Vasupujya - Birth/Tap
14  Aranath - Garbha
16  Malliknath - Moksha
18  Chandraprabha - Moksha
20 Sambhavnath - Garbha
30 Parsvanath -Gyan
31 Chandraprabha - Garbha

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.