Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Festival>>

Digambar Jain festivals Calendar April 2014
दिगंम्बर जैन पंचाँग
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071  | Sak Smavat: 1936
    April 2014 [ Chaitra - Baisakh]

  
            Months main Vrata             
April
3   Labdhi Vidhan rata ends
4   Rohini Vrata
4   Dashlakshan Vrata begins
4   Puspanjali Vrata begins
8   Puspanjali Vrata ends
13 Ratnatrya Vrata begins
13 Mahavir Jayanti
14 Dashlakshan Vrata ends
15 Ratnatrya Vrata ends
16 Sodas Karan Vrata ends
            Tirthankara
                     Tirthankara 
April     
                            
2    Kunthunath -Gyan
4    Ajitnatha - Moksha
5    Sambhvanath - Moksha
10  Sumatinath - Birth/Gyan/Moksha
13  Mahavira - Birth
15  Padma prabhu - Gyan
17  Parasvwnath -Garbha
23  Muni Suvrata - Gyan
24  Muni Suvrata - Birth/Tapa
27  Dharmanath -  Garbha
28  Naminatha - Moksha
30  Kunthunath -Birth/Moksa/Tapa
           Lord Mahavira
       
    Months main Events                                
   8   Ramnavmi
   13 Mahavira Jayanti 
   14 Ambedkar Jayanti

Copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.