HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

Home> Tithankaras >>  

 

       24 Thirthankara at a  glance                                                (D - Digambar,  S- Swetabar)
Tirthankara Colour Tree Emblem Yaksha Yakshini
1. Rishabhanath or Adinath Gold Banyan Bull Gomukha Chakreshvari (D); Apratichakra (S)
2. Ajitanath Gold Shala Elephant Mahayaksha Rohini (D); Ajitabala (S)
3. Sambhavanath Gold Prayala Horse Trimukha Prajnapti (D); Duritarih (S)
4. Abhinandana Gold Priyangu Monkey Yaksheshvara (D); Yakshanayaka (S) Vajrashrakhala (D); Kalika (S)
5. Sumatinath Gold Shala Curlew (kravncha) Tamburu Purushadatta (D); Mahakali (S)
6. Padmaprabha Red Chatra Red lotus Kusuma Manovega, Manogupti (D); Shyama, Achyuta (S)
7. Suparshvanath Gree (D); gold (S) Shirisa Svastika and 5 snake hoods above head Varanandi (D); Matanga (S) Kali (D); Shanta (S)
8. Chandraprabha White Naga Crescent moon Shyama (D); Vijaya (D.S.) Jvalamalini (D); Bhrikuti (S)
9. Pushpadanta or Suvidhinatha White Shali Makara Ajita Mahakali or Ajita (D); Sutara (S)
10. Sitalanath Gold Priyangu Shrivriksha (wishing tree) (D); Shrivatsa (S) Brahma, Brahmeshvara, or Brahmashanti Manavi (D); Ashoka (S)
11.Shreyanshanath Gold Tanduka Rhinoceros Ishvara (D); Yakset (S) Gauri (D); Manavi (S)
12. Vasupuja Red Patali Buffalo or bullock Kumara Gandhari (D); Chandra, Chanda (S)
13. Vimalanath Gold Jambo Boar Shanmukha or Karttikeya Vajroti or Vairotya (D); Vidita (S)
14. Anantanath Gold Ashoka Falcon Patala Anantamati (D); Ankusha (S)
15. Dharmanath Gold Dadhi- Vajradanda (thunderbolt) Kinnara Manasi (D); Kandarpa (S)
16. Santinath Gold Nandi Deer Kimpurusha (D); Garuda (S) Mahamanasi (D); Nirvani (S)
17. Kunthunath Gold Bhilaka Goat Gandharva Vijaya or Jaya (D); Bala (S)
18. Aranath Gold Mango Fish (D); nandyavarta (S) Kendra (D); Yakshet, Yakshendra (S) Ajita (D); Dharani, Dhana (S)
19. Mallinath Gold (D); blue (S) Ashoka Water pot or jar Kubera Aparajita (D); Vairotya or Dharanapriya (S)
20. Munisuvrata Black Champaka Tortoise Varuna Bahurupini (D); Naradatta (S)
21. Naminath (Nimi or Nimeshsvara) Gold Bakula Blue lotus Bhrikuti Chamunda (D); Gandhari (S)
22. Neminath (Arishtanemi) Black Vetasa Conch Sarvahna (D); Gomedha (S) Kushmandini or Dharmadevi (D); Ambika (S)
23. Parshvanath Blue Dhataki Serpent on seat and 7 snake hoods above head Dharanendra or Parshvayaksha Padmavati
24. Mahavira (Vardhamana) Gold Shala Lion Matanga Siddhayini or Siddhayika

  

                 
                                                                                  

[ Jain Mantra] [ Dig.Jain Dharma] [ Tirhankaras] [ Jain Pilgrimage] [ Organizations] [ Festivals] [ Literature] [ Ahimsa] [ News]  [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us] [ Advertise] [ About Us] [ Disclaimer]  

Site copyright 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.

Best viewed at 800 x 600 screen size