Jain Tirthankara  

 

  HomeNamokar MantraJain Dharma TirthankaraPilgrimageOrganizationFestival   LiteratureAhimsaNews

 Home>  Tirthankaras >>    Tirthankar Anantanatha
  
     Share  
   Tirthankar Anantanatha, 14th Tirthankara 

Name                 ........................... Ananta Prabhu
Father's Name ...........................Simhasen 
Mother's Name ..........................Sarvavasa 
Birth Place        ...........................Ayodhaya 
Birth Thithi        ...........................Baishak ku. 13 
Diksha Thithi    ...........................Baishak ku. 14 
Kevalgyan Thithi .......................Baishak ku. 14 
Naksharta           .........................Revati 
Diksha Sathi      .........................1000 
Shadhak Jeevan ......................7,50,000 years 
Age Lived           .........................30,00,000 years 
Lakshan Sign    .........................Shahi 
Neervan Place  ..........................Sameed Shikar 
Neervan Sathi   ..........................7000 
Neervan Thithi   ........................ Chaitra su. 5 
Colour                .......................... Golden
  
    Tirthankar Anantanatha
    Tirthankar Anantanatha

    Shahi
    Lakshan Sign Shahi
                                                                          

Site copyright ã 2003, Digambarjainonline.com All Rights Reserved.